Close

persondatapolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR DIABETESFORENINGEN

1 Generelt
1.1 Denne privatlivspolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På www.diabetes.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.


2 Dataansvarlig
2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Diabetesforeningen
Adresser:
København:
Toldbodgade 33
1253 Kbh K


Odense:
Rytterkassernen 1
5000 Odense C
Mail: persondata@diabetes.dk
2
CVR nr.: 35 23 15 28
(Herefter ”Organisationen”)
2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017
2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til
Databeskyttelsesrådgiver:
Eva Sander Hansen
Mail: persondata@diabetes.dk


3 Definitioner
3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:
Personoplysninger
Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
Dataansvarlig
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke 3
formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
Behandling
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.
Særlige Kategorier af Personoplysninger
Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).
Persondataforordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

4
Databeskyttelsesloven
Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017
4 Formål med behandlingen af dine personoplysninger
4.1 Afhængig af om du er medlem, kunde, eller bidragyder hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som patientforening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle medlemskaber hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, vores kundeservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.


5 De personoplysninger, som vi behandler om dig
5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
5.1.1 Når du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer. Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag eller, såfremt vi har en indberetningspligt.
5
6 Cookies
6.1.1 På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende Politik. Du kan læse vores cookiepolitik her https://diabetes.dk/cookiepolitik.


7 Sådan behandler vi dine personoplysninger
7.1 Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.
7.1.1 Er du medlem hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
• kunne administrere dit medlemsforhold;
• kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab;
• kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.
7.1.2 Er du kunde hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
• stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder i vores webshop, til rådighed for dig;
• fremsende ordrebekræftelser til dig;
6
• svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
• kunne udføre dine ordrer;
• kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;
• kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.
7.1.3 Er du bidragyder hos, os anvender vi dine Personoplysninger til at:
• kunne administrere dit/dine indbetalinger;
• kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
• kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;
• kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.
7.1.4 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at
• kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
• udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;
• optimere vores hjemmesides indretning.
7.2 Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
7.2.1 Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, køber en vare i vores web-shop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

7
7.2.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.
7.2.3 Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.
7.2.4 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.
7.2.5 Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik https://diabetes.dk/cookiepolitik.aspx.
8 Deling af dine personoplysninger
8.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.
8.2 Vi har også mulighed for at dele dine almindelige oplysninger med vores forbundne organisationer i det omfang, at dette er lovligt.
8.3 Når du melder dig ind, skal du vide, at vi videregiver dit medlemsnummer, navn, adresse, evt. telefonnummer og e-mail til den lokale Diabetesforening i dit lokalområde. Du kan her se en oversigt over vores lokalforeninger: https://diabetes.dk/diabetesforeningen/kontakt/lokalforeninger.aspx.8.4 I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

9 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
9.1.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os f.eks. med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.
9.1.2 I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx Skat.
9.1.3 Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:
Er du medlem, sletter vi ikke de oplysninger, der er indtastet i vores medlemsdatabase.
Er du kunde eller bidragsyder hos os, sletter vi dine oplysninger, så snart vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dem i henhold til bogføringsloven og eventuel anden relevant lovgivning.


10 Dine rettigheder
10.1 Indsigt
10.1.1 Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os indsigt@diabetes.dk kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi
har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Dette er gratis.
10.2 Berigtigelse og sletning
10.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
10.3 Begrænsning af Behandling
10.3.1 Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.
10.4 Dataportabilitet
10.4.1 Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
10.5 Indsigelsesret
10.5.1 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
10.6 Tilbagekaldelse af samtykke
10.6.1 Hvis behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.
10.6.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller
10
via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til persondata@diabetes.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv.
10.7 Du kan skrive til persondata@diabetes.dk, for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.
10.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.


11 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
11.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

12 Sikkerhed
I Diabetesforeningen er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik. Vores IT- og sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14 Klage til tilsynsmyndighed

14.1 Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

15 Opdatering af denne politik
15.1 Diabetesforeningen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.
15.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.
Denne politik er opdateret 24.05.2018.

Følg os på